Ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenie Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rabunku

Ubezpieczeniem mogą być objęte środki obrotowe, środki trwałe, przedmioty przyjęte od osób trzecich do naprawy, remontu, czyszczenia, prania, a także przyjęte do sprzedaży komisowej, wartości pieniężne, mienie osobiste pracowników, nakłady inwestycyjne na remonty kapitalne, adaptacyjne, wykończeniowe wnętrz.

Warta udziela ochrony ubezpieczeniowej w razie utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia, do których doszło na skutek dokonanej lub upiłowanej kradzieży z włamaniem i rabunku. Zakres ochrony ubezpieczeniowej może być rozszerzony o ubezpieczenie skrytek depozytowych ubezpieczenie mienia od dewastacji, ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia od utraty wartości pieniężnych.

Ubezpieczenia Mienia od Zdarzeń Losowych

Nowoczesna formuła zakresu ubezpieczenia (do wybory przez Klienta) od zakresu podstawowego – ogień do zakresu „all risk" tj. od wszystkich zdarzeń wzbogacona dodatkowo o 13 klauzul dodatkowych.

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być budynki, wyposażenie, urządzenia, zapasy, środki obrotowe, niskocenne składniki mienia, nakład inwestycyjne na remonty adaptacyjne, wnętrzarskie, mienie prywatne pracowników Ubezpieczonego i inne.

Kompleksowa Ochrona Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Warta – Ekstrabiznes"

Jest to oferta dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą. W ramach pakietu ubezpieczyć można majątek od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem oraz sprzęt elektroniczny, utratę danych i oprogramowania, dewastację, mienie w transporcie, szyby i inne przedmioty od stłuczenia, odpowiedzialność cywilną, dodatkowe koszty spowodowane zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową.