Ubezpieczenia osobowe

Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – NNW Warta Pomoc w Wypadku

Warta Pomoc w Wypadku to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – obrażenia ciała, jakich doznała osoba ubezpieczona w wyniku NW, rozstrój zdrowia, śmierć, a dodatkowo także następstw nieszczęśliwych wypadków w wyniku – zawału serca i udaru mózgu, chorób tropikalnych, działań wojennych i stanu wyjątkowego.

Dodatkowo – wykupując polisę Warta Pomoc w Wypadku można otrzymać wypłatę świadczenia/odszkodowania: w sytuacji, gdy osoba ubezpieczona całkowicie nie jst zdolna do pacy, gdy Klient jest niezdolny do pracy/nauki przez jakiś czas, refundację kosztów leczenia, dzienne świadczenie szpitalne, refundację kosztów operacji plastycznej, wypłatę świadczenia na opiekę nad dziećmi, czy innymi osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji, a mieszkającymi wspólnie z Klientem – w przypadku jego hospitalizacji, świadczenie na poszpitalną rekonwalescencję, pomoc finansową – jednorazowo, dodatkowo w wysokości 10% sumy ubezpieczenia.

W ramach tej polisy Warta oferuje trzy pakiety: Rodzina, Firma, Podróżnik.
RODZINA – polisa rodzinna, która zapewnia ochronę rodzicom – współmałżonkom i dzieciom.
FIRMA – to oferta skierowana dla właścicieli małych i średnich firm, umożliwiająca korzystne ubezpieczenie wszystkich pracowników.
PODRÓŻNIK – to pakiet usług dla zwolenników i uczestników zorganizowanego wypoczynku (wczasów, wycieczki, kolonii, obozów młodzieżowych, kuracjuszy w sanatoriach itp.)

Ubezpieczenie Warta Travel

Ubezpieczenie to skierowane jest do osób wyjeżdżających za granicę – głównie w celach turystycznych, ale także służbowo i do pracy.

Warta Travel zapewnia pokrycie kosztów leczenia nagłych zachorowań i następstw nieszczęśliwych wypadków oraz wypłaca odszkodowanie w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem, do którego doszło za granicą.

Może obejmować bagaż podróżny, usługi assistance – pomoc w podróży, pomoc medyczną i prawną, refundację kosztów w związku z odwołaniem lub wcześniejszym powrotem z zagranicznej imprezy turystycznej, odpowiada za zniszczenie, uszkodzenie lub utratę rzeczy osobistych oraz refundację kosztów akcji ratowniczej osób, które uprawiają alpinizm lub speleologię.

Warta pokrywa również koszty związane z utratą sprzętu narciarskiego, snowboardowego albo windsurfingowego wraz z osprzętem i ekwipunkiem, jak również wydatki związane z poszukiwaniami, udzielnie im pomocy na miejscu i transportem z miejsca zdarzenia osoby ubezpieczonej.

Warta poza granicami kraju pokrywa także niezależnie od wysokości sumy ubezpieczenia koszty transportu chorego oraz transportu zmarłego do kraju, koszty przelotu, opieki i asysty medycznej.

Ubezpieczenie Warta – Europakiet

Pakietowe ubezpieczenie w skład którego wchodzą Warta Travel, Warta Moto – Assistance, Warta Moto – Lex

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej OC – Zawodu

Ubezpieczenie kierowane do ludzi różnych zawodów. Dzięki nim osoby pełniące obowiązki lub wykonujące zawód notariusza, radcy prawnego, doradcy podatkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami, członka zarządu spółki kapitałowej, biegłego rewidenta, geodety, rzeczoznawcy majątkowego, lekarza, aptekarza lub inny zawód medyczny, architekta, projektanta, a także inspektora nadzoru w budownictwie mają możliwość wykupienia polisy i zabezpieczenia się w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywanym przez nich zawodem.

Warta obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną za niewypełnienie lub nienależyte wypełnienie obowiązków zawodowych. Gwarantuje wypłatę odszkodowania, które zrekompensuje straty poniesione przez poszkodowanego w wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w zapisanej w polisie, pokrycie kosztów, które poniesiono, aby zapobiec zwiększeniu szkody, pokrycie kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców, którzy zostali powołani przez Wartę lub za jej zgodą, aby ustalić okoliczności przykrego w skutkach zdarzenia i wielkość strat, czy zniszczeń.